Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Nội dung vắn tắt học phần:
Khái niệm thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính. Hệ thống máy tính: phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính. Giải quyết bài toán bằng máy tính. Các cấu trúc lập trình cơ bản, ngôn ngữ lập trình C

Nội dung và kế hoạch học tập cụ thể (slides được biên soạn dựa trên nội dung bài giảng của thầy Nguyễn Nhật Quang)

  • Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo
  • Tác tử
  • Giải quyết vấn đề: Tìm kiếm, Thỏa mãn ràng buộc
  • Logic và suy diễn
  • Biểu diễn tri thức
  • Biểu diễn tri thức không chắc chắn
  • Học máy

Tài liệu tham khảo

  1. S. Russell and P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition). Prentice Hall, 2002
  2. T. M. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997

Phần 1: https://download.bahien.com/glKwr

Phần 2: https://download.bahien.com/XuN44I

Phần 3: https://download.bahien.com/tXhI

Phần 4: https://download.bahien.com/9x5e

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here